Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Webshopverkoop Van Elten Schoonmaakproducten

1. Toepasselijkheid

1.1 De onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen welke door Vespshop, hierna te noemen de leverancier, via zijn website worden kenbaar gemaakt, alsmede op alle daaruit voortvloeiende transacties;
1.2 De integrale tekst van deze voorwaarden kan via de website worden geraadpleegd; de opdrachtgever dient deze te aanvaarden door het aanklikken van het daarvoor bestemde vakje; indien de opdrachtgever dit nalaat, dan wel de aanvaarding weigert, komt geen transactie tot stand;

2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Door het plaatsen van één of meer van de op de website aangeboden producten in de winkelwagen, accepteert de opdrachtgever de bijbehorende prijzen;
2.2 De opdrachtgever kan de inhoud van de winkelwagen wijzigen tot het moment waarop de gekozen wijze van betaling is bevestigd;
2.3 Na voltooiing van de transactie ontvangt de opdrachtgever automatisch langs electronische weg de bevestiging dat de opdracht door de leverancier is aanvaard, waarmee tussen de leverancier en de opdrachtgever een overeenkomst van koop en verkoop tot stand is gekomen;

3. Assortiment en Prijzen

3.1 De leverancier is te allen tijde bevoegd om het aangeboden assortiment te wijzigen, dan wel enig product te vervangen door een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs;
3.2 De voor elk product via de website kenbaar gemaakte prijzen zijn bindend voor beide partijen;
3.3 Alle prijzen luiden in euro per stuk of standaard-verpakkingseenheid, exclusief btw en verzendkosten, en gelden af magazijn;
3.4 Getoonde afbeeldingen en/of kleuren kunnen afwijken van het origineel.

4. Betaling

4.1 Tenzij de opdrachtgever heeft gekozen voor electronische betaling, dient hij de waarde van de opdracht, d.w.z. de productprijs vermeerderd met btw en de verzendkosten te voldoen alvorens de betreffende goederen worden verzonden;
4.2 In afwijking van het voorgaande, kan de verzending desgewenst onder rembours plaatsvinden;
4.3 Indien de opdrachtgever het remboursement weigert of daaraan op het tijdstip van aflevering niet kan voldoen, ontslaat hem dat niet van zijn afname- en betalings-verplichting en zal de aflevering eerst plaatsvinden wanneer en zodra op andere wijze betaling is ontvangen;
4.4 In het in het vorige lid bedoelde geval zullen de bestelde zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever worden opgeslagen; de hieruit voortvloeiende extra kosten komen ten laste van de opdrachtgever;
4.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2 blijft de leverancier eigenaar zo lang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden;

5. Verzending en levering

5.1 Tenzij de opdrachtgever de bestelling aan het magazijn van de leverancier afhaalt of zelf op enige wijze in het vervoer voorziet, draagt de leverancier zorg voor de verzending die, onverminderd de vooruitbetaling van de kosten van vervoer, alsdan voor rekening en risico van de opdrachtgever plaatsvindt;
5.2 Het bestelde wordt geacht te zijn geleverd op het tijdstip waarop dit aan de vervoerder beschikbaar is gesteld;
5.3 Indien en voor zover de opdrachtgever de zending niet in ontvangst neemt, zal deze voor zijn rekening en risico door of namens de vervoerder worden opgeslagen; de hieruit voortvloeiende kosten, met inbegrip van de kosten welke door de vervoerder in verband met her-aanbieding in rekening worden gebracht, komen ten laste van de opdrachtgever;

6. Klachten

6.1 De leverancier draagt zorg voor een zodanige verpakking dat deze geschikt is voor de gekozen wijze van vervoer en is niet aansprakelijk voor schade aan het bestelde of beschadiging van de verpakking;
6.2 Klachten over de aard en hoedanigheid van hetgeen werd gekocht dienen binnen drie dagen na de aflevering bij aangetekende brief of per e-mail aan de leverancier kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de klacht niet in behandeling kan worden genomen;

7. Garantie

7.1 Op verbruiksartikelen wordt geen garantie verleend;
7.2 Voor alle overige zaken gelden de door de producent daarvan van toepassing verklaarde garantiebepalingen;

8. Geschillen

8.1 In alle gevallen is uitsluitend de Kantonrechter te Rotterdam bevoegd om kennis te nemen van geschillen ter zake de in artikel 2.3 bedoelde overeenkomst en daarop te beslissen; zo nodig wenden de leverancier en de opdrachtgever zich gezamenlijk tot deze rechter teneinde van hem een uitspraak op het geschil te verlangen;

9. Slotbepalingen

9.1 De wettelijke bepalingen ter zake consumentenkoop worden uitdrukkelijk uitgesloten;
9.2 Indien en voor zover tussen de leverancier en de opdrachtgever een afwijking van één of meer van de voorgaande bepalingen is overeengekomen, blijven de overige onverminderd van kracht;
9.3 Indien enige bepaling in deze voorwaarden onverbindend wordt verklaard, zal deze door de leverancier worden vervangen door een bepaling welke zo veel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling; de overige bepalingen blijven in dat geval onverminderd van kracht;
9.4 Deze voorwaarden treden op onderstaande datum in werking.

1-1-2010